Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

principessa
21:03
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viablubra blubra

April 20 2017

principessa
11:38
5408 661b 390
Reposted fromnexxt nexxt viamyniu myniu
11:29
8992 c927 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyniu myniu
11:19
1273 bdd0 390

with-grace-and-guts:

Gabe McClintock Photography

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyniu myniu

April 18 2017

principessa
19:05
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
principessa
17:55
17:51
0880 22c0 390
principessa
17:37
4843 5ece 390

April 13 2017

principessa
11:46
chciałabym tylko być szczęśliwa.

April 12 2017

principessa
20:46
0753 ddd1 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viayanek yanek
20:42
8326 86ec 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viayanek yanek

April 10 2017

principessa
19:13
4884 c1fd 390
Reposted fromdailylife dailylife viahysterie hysterie

April 09 2017

principessa
17:59
9011 6e4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCannonball Cannonball
17:25
0629 9f8f 390
Reposted fromink ink viaCannonball Cannonball
principessa
16:22
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
principessa
16:20
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaCannonball Cannonball

April 08 2017

principessa
11:49
zaczynam się na nowo bardzo przywiązywać.
— me.

April 07 2017

principessa
19:37
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło

April 06 2017

principessa
18:27
principessa
18:26
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl